Veiligheidsbeleid
versie 1.1, februari 2018

De Deurnese Zwemvereniging Triton ‘62 (DZT’62) heeft naast het aanbieden van sport- en zwemlessen, ook de zorg voor het creëren van een prettig en veilig sportklimaat. In dit kader voert onze vereniging een breder preventief beleid om ongelukken te voorkomen en om de kans te vergroten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Dit willen wij bereiken door:

 1. Een set aan gedragsregels, maatregelen en omgangsvormen waaraan leden en vrijwilligers geacht worden zich te conformeren.
 2. Een getraind vertrouwenspersoon als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een vraag of probleem. Deze biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen naar geschikte hulp indien nodig.
 3. Een aanname- en vrijwilligersbeleid waarbij onder andere voor iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt aangevraagd.
 4. Een Huishoudelijk Reglement waarin een opsomming van regels en aandachtspunten staat die beschrijven welk gedrag of gedragingen van alle leden van DZT’62 wordt verwacht.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen, die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging; sporters, lesgevers/trainers, vrijwilligers en bestuurders, maar ook voor de direct betrokken ouders van minderjarige sporters of van sporters die door een beperking niet tekenbevoegd zijn. De vertrouwenspersoon van DZT’62 kan adviseren, begeleiden of ondersteunen en staat met alle contactgegevens vermeld op onze website. De vertrouwenspersoon is altijd te bereiken via het e-mailadres vertrouwenspersoon@dzt62.nl.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Naast de interne vertrouwenspersoon is het mogelijk gebruik te maken van een externe partij. Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet.
Bij het Vertrouwenspunt Sport kunnen vragen gesteld of meldingen gedaan worden over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar ook grensoverschrijdend gedrag van anderen. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar op 0900 – 202 55 90 van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Omgangsregels

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen binnen onze vereniging. Dit kan alleen als wij iedereen in zijn/haar waarde laten en elkaar met respect behandelen. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Ter ondersteuning hiervan hebben we een set omgangsregels. Deze beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding binnen de club, tussen lesgevers, trainers, coaches, begeleiders, sporters en wedstrijdleiding te bevorderen. Wij vragen van alle lesgevers, trainers, coaches, kinderen, ouders of andere betrokkenen dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met plezier kan zwemmen en sporten. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Samen kunnen we bewerkstelligen dat DZT’62 een vereniging is om trots op te zijn en te blijven.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook.
 • Scheld, treiter, pest en roddel niet.
 • Maak je niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Blijf van andermans spullen af; houdt het complex en de omgeving schoon.
 • Bij kwesties eerst samen er proberen uit te komen. Wanneer dit niet lukt, haal dan de lesgever/trainer erbij! Praat wel met elkaar, niet over elkaar.
 • Houd elkaar betrokken, toon interesse voor elkaar.
 • Kom voor een ander op en stel je eigen grenzen.
 • Heb altijd respect voor de lesgever, trainers, coaches, wedstrijdleiding alsook afgevaardigden (sporters, trainers, begeleiders en officials) van andere verenigingen.
 • Sport samen met anderen, dus ook met de tegenstander.
 • Gedraag je altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: de winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt er op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Omgangsregels sporters

Naast de punten in ons Huishoudelijk Reglement en de hierboven genoemde uitgangspunten vragen wij onze leden ook aandacht te hebben voor een aantal aanvullende omgangsregels:

Houding
Wij verwachten van onze leden, dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden, alsook afgevaardigden van andere verenigingen en publiek. Wees sportief, toon teamgeest, help en steun je medesporters.

Stiptheid
Ben op tijd aanwezig voor een training of (vertrek naar) een wedstrijd. De trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen. Deel afwezigheid (met opgaaf van reden!) tijdig mee aan de trainer/coach. Probeer andere afspraken zoveel mogelijk rond trainingen en wedstrijden te plannen.

Gebruik kleedkamers
De kleedkamers worden gebruikt om je om te kleden. Douches en kleedkamers zijn geen speelruimtes. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, telefoons, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. Noch de vereniging, noch de beheerder van het zwembad zijn verantwoordelijk te stellen voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Trainingen
Zet je in voor de trainingen: jouw plezier, beleving en motivatie zorgen voor een gunstig effect op anderen. Toon respect en luister naar de instructies van je trainer. Laat zien dat je jezelf wilt verbeteren! Draag je steentje bij met het inhangen van lijnen of doelen, het ophangen van netten, het neerzetten van pylonen en het klaarzetten van ander materiaal wat nodig is voor de training, wedstrijd of zwemles. Een gezamenlijke inzet bij het opruimen zorgt voor een plezierige afsluiting van de activiteit.

Wedstrijden
We verwachten dat onze leden zich als goede gasten gedragen en gehoor geven aan aanwijzingen van zwembadpersoneel. We zijn één vereniging en straal dit ook uit: zorg dat je altijd je DZT’62-kleding aan hebt. Blijf bij je ploeg en moedig je medesporters aan. Laat niet alleen in het water maar ook op de kant het beste van jezelf zien!

Scheidsrechters
Erken de waarden en het belang van scheidsrechters. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten mogelijk te maken. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter/official/jury op een sportieve manier. Bemoei je niet met het optreden van de scheidsrechter. Draag onze vereniging positief uit en spreek anderen zo nodig aan op negatief gedrag.

Trainings- en wedstrijdkampen
Tijdens trainings- of wedstrijdkampen dient de begeleiding zich verantwoordelijk te gedragen en het goede voorbeeld te geven. Deelnemers volgen de aanwijzingen op van de kampleiding en/of aanwezige trainers. Jongens en meisjes betreden niet elkaars slaapruimten. Het gebruik van alcohol (door bv. begeleiders) moet waar mogelijk worden vermeden (voorbeeldfunctie). Het gebruik van alcohol door minderjarigen is bij wet verboden en daarom ook niet toegestaan.

Vrijwilligerswerk
Buiten het actief sporten kan onze vereniging alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Alle leden van minimaal 16 jaar worden dringend verzocht om minimaal een taak te vervullen en daardoor blijk te geven van hun verantwoording t.o.v. de andere leden. Ook aan ouders/verzorgers wordt vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de vrijwillige werkzaamheden binnen DZT’62.

Omgangsregels vrijwilligers

De omgang tussen lesgevers, trainers, coaches, sporters laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden en bij mensen met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van lesgevers/trainers/coaches en begeleiders in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en de zwemsport in het algemeen te herstellen c.q. te behouden. Daarom heeft DZT’62 beschreven hoe een prettige en veilige sportomgeving eruit moet zien.

DZT’62 stelt dat alle lesgevers, trainers, coaches en begeleiders hiervan kennis moeten hebben genomen en e.e.a. ook onderschrijven door daartoe onderstaande gedragsregels, waarin dit is opgenomen, te ondertekenen.

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels worden door DZT’62 onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en lesgever/trainer/begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze elf gedragsregels zijn:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens zwemlessen, training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

DZT’62 is huurder van Laco Sportcentrum Deurne en als lesgever/trainer ben je mede-verantwoordelijke voor het gebruik van het complex.
Voor lesgevers/trainers geldt bovendien:

 • De lesgever/trainer is toezichthouder en aanspreekpunt.
 • De lesgever/trainer is eerder in het bad aanwezig dan de zwemmers.
 • De lesgever/trainer zorgt ervoor dat de veiligheidsregels worden nageleefd (niet rennen, niet duiken als dat verboden is, etc.).
 • De lesgever/trainer zorgt ervoor dat gebruikte materialen en ruimtes worden opgeruimd voor zijn vertrek.
 • De lesgever/trainer verlaat als laatste het bad.

Omgangsregels ouders/verzorgers

Het bestuur van DZT’62 vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsregels van de club en deze te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende.

 • Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd. Laat dit over aan de benoemde trainers & coaches. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is bij de zwemles, training en/of (vertrek naar) een wedstrijd.
 • Indien uw kind door omstandigheden niet op tijd voor vertrek aanwezig kan zijn, dient u zelf te zorgen dat hij/zij tijdig bij de wedstrijd aanwezig is om deel te nemen.
 • Indien uw kind wegens ziekte of andere gewichtige omstandigheid niet kan deelnemen aan les/training of wedstrijd, meld dit zo snel mogelijk.
 • Wanneer u bent verzocht om jeugdleden van en naar een uitwedstrijd te brengen en u bent niet in de gelegenheid, dan wordt u vriendelijk verzocht om onderling met andere ouders te ruilen. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u tijdig contact op met de coach of teambegeleider om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.
 • Communicatie met ouders vinden we belangrijk. De intensiteit is per afdeling en/of leeftijd anders.

Omgangsregels in/rondom het zwembad

Het zwembad is eigendom van Laco. DZT’62 (en daarmee haar leden) is gebruiker van de geboden faciliteiten. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade)kosten in rekening moeten worden gebracht.

Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Geef gehoor aan aanwijzingen van zwembadpersoneel.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen.
 • De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek; overschoentjes zijn te koop in de kantine.
 • Tijdens activiteiten van DZT’62 is het verboden om gebruik te maken van niet-afgehuurde baden en faciliteiten en waar geen toezicht aanwezig is. Dit geldt ook voor familie en gasten van bezoekende zwemverenigingen.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken en om in de zwemzaal onder invloed te zijn van drugs/alcohol.
 • DZT’62 hanteert de door de overheid vastgestelde regels, die van toepassing zijn voor het gebruik van alcohol bij minderjarigen.
 • Schade aan eigendommen van het sportcentrum worden direct op de dader verhaald.

Sancties

Bij het niet naleven van de omgangsregels kunnen sancties worden opgelegd. De escalatieladder die daarbij wordt gehanteerd loopt via de lesgever/trainer/coach als eerste aanspreekpunt via de afdelingscommissie naar het bestuur. Daarbij wordt door de lesgever/trainer resp. de commissie informatie uitgewisseld met het bestuur en wordt daarmee ook ruggespraak gehouden. Ook kan via een klachtenformulier direct een melding naar het bestuur gedaan worden.

Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. In ultimo kan na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan.

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging. Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. Naar inzicht van de lesgever trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (extreem grof/beledigend taalgebruik, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal hetzelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn (wapens, drugs, vuurwerk): aangifte bij de politie.
 • Alle overige misdragingen, die volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
 • Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

In uitzonderlijke gevallen kan met spoed een vergadering belegd worden met het bestuur om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, lesgever, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers.
Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, lesgever/trainers/coaches, officials, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte (gebracht) van de inhoud van de gedrags- en omgangsregels en dienen hiernaar te handelen.

Lid zijn van de Deurnese Zwemvereniging Triton ‘62 houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedrags- en omgangsregels inzien via de website.

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in de omgangsregels door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en een nieuwsbrief. Naleving van en controle op deze omgangsvormen zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze vereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun sport.

Veiligheidsmaatregelen

 • Tijdens een activiteit (zwemles/training/wedstrijd) is altijd tenminste één gediplomeerde EHBO-er van DZT’62 aanwezig.
 • Er is een EHBO-ruimte met voldoende eerste hulpmiddelen beschikbaar vlakbij het zwembad.
 • Op alle baden die door DZT’62 zijn gehuurd vindt toezicht plaats. Lesgevers/trainers zijn eerder in het bad aanwezig dan de zwemmers en zullen ook als laatste het bad verlaten.
 • In geval van een ongeval zal de toedracht worden bekeken en zal met betrokkenen worden gesproken.
 • Alle bijna-ongevallen dienen formeel te worden gerapporteerd bij DZT’62. Dit stelt ons in de gelegenheid de situatie te kunnen bestuderen en zo mogelijk maatregelen te nemen om het risico weg te nemen of te verminderen. Om een bijna-ongeval te melden dient gebruik te worden gemaakt van een ongevallenformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier dient bij één van de bestuursleden te worden ingeleverd. Indien mogelijk zullen wij zelf maatregelen treffen. Indien het een situatie betreft die Laco Sportcentrum Deurne betreft, zullen wij Laco informeren en verzoeken maatregelen te nemen. In dit laatste geval houdt de betrokkenheid van DZT’62 daarmee op. Natuurlijk volgen wij of er acties plaats vinden, maar wij hebben hier verder geen invloed op of verantwoordelijkheid in.
 • Alle ongevallen dienen formeel te worden gerapporteerd binnen DZT’62 alsook richting Laco Sportcentrum Deurne, zodat het ongeval kan worden bestudeerd en maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen danwel de kans daarop te verminderen. Om een ongeval te melden bij onze vereniging kunnen leden gebruik maken van een ongevallenformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier dient bij één van de bestuursleden te worden ingeleverd. Zij zorgen ervoor dat het formulier bij Laco Sportcentrum Deurne op de juiste plaats terecht komt.
 • Alle formeel geregistreerde leden zijn verzekerd via de KNZB. De polisvoorwaarden vindt u op de site van de KNZB
 • Niet geregistreerde leden en bezoekers die niet officieel door DZT’62 zijn toegelaten hebben geen toegang en mogen geen gebruik mogen maken van onze faciliteiten. Ongeautoriseerde toegang is niet toegestaan en vrijwaart DZT’62 volledig van alle aansprakelijkheid.
 • De VOG van vrijwilligers zal ten minste elke 3 jaar vernieuwd moeten worden.