Huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement wordt beschreven welk gedrag of gedragingen van alle leden van de Deurnese Zwemvereniging Triton ’62 wordt verwacht. Het geldt voor alle leden en is vastgesteld in de ledenvergadering van 10 september 2009. Waar zwemmer staat worden alle leden van DZT’62 bedoeld. Dit reglement geldt voor leden tijdens zwemlessen, trainingen, wedstrijden en reizen van en naar de wedstrijden.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van DZT’62.

In het algemeen geldt dat na overleg met zwemmers / zwemsters, trainers en bestuur veel mogelijk is binnen DZT’62 en dat dit reglement duidelijkheid verschaft wanneer overleg geen uitkomst biedt.

Algemeen

 • Lid worden kan na het invullen van het inschrijfformulier. Met het tekenen van het inschrijfformulier geeft de zwemmer aan akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van DZT’62.
 • Met uitzondering van de zaterdagochtend en de woensdagavond geldt dat zwemmers een gratis proefperiode hebben van een maand. Dit altijd in overleg met de betreffende commissie en/of trainer.
 • Betaling van de contributie gebeurt elk kwartaal d.m.v. een automatische incasso, welke u bij inschrijving hebt ingevuld.
 • Mocht u het met een afschrijving niet eens zijn, dan kunt u binnen 1 maand het bedrag terug laten boeken d.m.v. een bij de bank verkrijgbare gele kaart.
 • Adreswijzigingen dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie van DZT.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk. Dit kan door invulling van een afmeldingsformulier aan de balie of d.m.v. een brief of e-mail gericht aan de ledendadministratie van de vereniging.
 • Het ingevulde afmeldingsformulier geldt tevens als intrekking van de automatische incasso.
 • Beëindiging van het lidmaatschap gaat altijd in aan het einde van het lopende kwartaal. Dus per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.
 • Niet door de keuken te lopen tijdens trainingen, en de zwemzaal en bijbehorende kleedlokalen niet in zwemtenue te verlaten.
 • Men mag zich 15 minuten voor aanvang van de training gaan omkleden.

Trainingen

 • De trainer geeft aan het begin van het seizoen aan wat de opkomstverwachting is van de zwemmer.
 • Wanneer een zwemmer hier niet aan voldoet is de trainer gerechtigd de zwemmer te verplaatsen naar een andere groep.
 • Zwemmers melden zich af voor een training bij de trainer met opgave van reden.
 • Met de trainer te bespreken wanneer je structureel te laat komt.
 • Mee te helpen met opbouwen en afbreken van het bad.
 • Tot het einde van de training aanwezig te blijven en zich niet af te zonderen, tenzij anders overeengekomen met de trainer.

Kledinglijn

 • Startvergunninghouders en haar begeleiders verschijnen in een zelfde clubtenue in het zwembad.
 • Als je je huidige ‘tenue’ vervangt dan ben je verplicht om het nieuwe clubtenue aan te schaffen.
 • Het clubtenue bestaat uit een wit shirt (poloshirt) met het DZT’62 logo in blauw op de borst en een zwart kleur short. Op de achterzijde en op de mouwen kan een sponsornaam worden vermeld. De blauwe accenten van het shirt en de short komt enigszins overeen met de blauwe kleur van het DZT’62 logo.
 • Dit clubtenue kan bij Sportpunt Deurne worden aangeschaft.
 • Ook een baseball pet behoort tot de DZT’62 kledinglijn.

Wedstrijden en toernooien

 • Zwemmers zijn verplicht deel te nemen aan alle wedstrijden.
 • Bij verhindering dient men zich tijdig af te melden met opgave van reden.
 • Bij thuiswedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd c.q. het inzwemmen in de zwemzaal aanwezig te zijn.
 • Zich te houden aan de regels die in desbetreffende zwembad gelden en niet zwemmen in andere baden dan het wedstrijdbad.
 • Gedurende de gehele wedstrijd bij de ploeg in de zwemzaal blijven.
 • Gezamenlijk naar een uitwedstrijd en terug naar Deurne te reizen, tenzij anders afgesproken.
 • Voor deelname aan wedstrijden en / of toernooien is vooraf toestemming van de betreffende commissie nodig.
 • Er wordt pas ingeschreven voor een wedstrijd of toernooi als de betreffende commissie van mening is dat voldoende deelnemers en begeleiders beschikbaar zijn
 • Bij aanmelding verplicht men zich tot deelname aan de betreffende wedstrijd of toernooi en aan de daaraan verbonden kosten.
 • Bij een toernooi geldt de verplichting dat indien na aanmelding afgezegd wordt de desbetreffende persoon toch moet meebetalen aan de kosten van het betreffende toernooi.
 • De eventuele kosten van deelname aan een wedstrijd of toernooi dienen vooraf te worden voldaan.
 • Uitslagen van wedstrijden dienen dezelfde dag nog afgegeven te worden bij de desbetreffende personen van de commissie.

Reiskosten

 • Er wordt zo snel mogelijk aan het begin van het seizoen een rij-schema opgesteld voor toernooien en wedstrijden, met een inventarisatie vooraf.
 • Mochten ouders niet kunnen rijden, dan dienen zij onderling te ruilen.
 • Iedereen betaalt € 2,50 per wedstrijd tegen een vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer.
 • Er wordt door begeleiders zorggedragen voor een tijdige en juiste afdracht van de bijdragen bij de penningmeester en voor uitbetaling van de vergoeding aan chauffeurs.
 • Voor de seniorenteams bij de afdeling waterpolo geldt de regel dat ze onderling de reiskosten regelen en afwerken.
 • Coaches, begeleiders, officials en gastspelers(sters) hoeven geen reiskosten te betalen. Eventueel meereizende supporters dienen wel mee te betalen.

Startvergunning / Startkaart

 • Een startvergunning is vereist voor alle wedstrijdzwemmers(sters) en waterpolospelers(sters), die niet bij minipolo of pupillen spelen.
 • De kosten voor de startvergunning zijn verrekend in de contributie.
 • De startvergunning is voor waterpolo en wedstrijdzwemmen gelijk.
 • Startvergunningen worden aangevraagd via de trainers.
 • Om deel te kunnen nemen aan waterpolowedstrijden dient men een startkaart te hebben.
 • Na afloop van het seizoen dienen alle startkaarten ingeleverd te worden bij de waterpolocommissie.
 • Zwemmers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van nieuwe foto’s wanneer een startkaart verlopen is. Te laat inleveren betekent mogelijk dat een zwemmer een aantal wedstrijden moet missen.
 • Een startvergunning blijft alleen geldig wanneer men een actief lidmaatschap heeft.

Schade / Vernielingen / Boetes

 • Bij alle schade die tijdens trainings-, reis-, speel- en verblijftijd wordt aangericht zal de eigenaar de veroorzaker(ster) daarvoor rechtstreeks aansprakelijk stellen.
 • DZT’62 is via de KNZB verzekerd voor schade aangebracht door haar leden. Aangezien het eigen risico van deze verzekering € 120,00 bedraagt, zal eerst de veroorzaker(ster) via zijn/haar WA-verzekering de schade moeten vergoeden.
 • Alle boetes die door de KNZB worden opgelegd aan zwemmers, begeleiders of team(s) dienen desbetreffende personen of team(s) zelf te betalen.

Aanvulling wedstrijdzwemmen

Meetrainen pupillen / minipolo bij wedstrijdploeg

 • De zwemmer moet op een vaste dag (dinsdag, vrijdag of beide dagen) en elke week komen trainen.
 • De zwemmer is verplicht om aan minimaal 3 van de 5 competitiewedstrijden van de wedstrijdploeg mee te doen.
 • Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan mag er in het volgende seizoen niet meer meegetraind worden.

Aanvulling waterpolo

Jurytafel

 • Elke waterpolospeler(ster) van 16 jaar en ouder, die meedoet aan de competitie, is verplicht een aantal wedstrijden per jaar aan de jurytafel plaats te nemen.
 • Deelname aan de cursus om aan de jurytafel te mogen zitten is verplicht.
 • De kosten zijn voor rekening van DZT’62, tenzij de cursist niet op komt dagen bij het examen.
 • Wanneer het examen niet gehaald wordt, is de cursist verplicht aan de eerstvolgende W-cursus deel te nemen.
 • Mocht de cursist na twee pogingen het examen niet hebben gehaald, dan kan de waterpolocommissie een schorsing opleggen van maximaal drie wedstrijden.
 • Indien een W-functionaris opzettelijk zijn W-certificaat laat verlopen kan de waterpolocommissie eveneens een schorsing opleggen van maximaal drie wedstrijden. Tevens is de speler cq speelster verplicht opnieuw deel te nemen aan het examen. De kosten komen dan voor rekening van de cursist.
 • De waterpolocommissie heeft het recht om voor bepaalde personen uitzonderingen te maken.
 • Elke speler/speelster is verplicht zich te houden aan het jurytafelrooster.
 • Hij of zij mag zich laten vervangen door een ander persoon.
 • Met betrekking tot het bewust verzaken van zijn of haar plicht voor de bezetting van de jurytafel kan de waterpolocommissie een schorsing opleggen van maximaal één wedstrijd.

Tot slot

Het bestuur houdt zich het recht voor om te allen tijde leden uit te sluiten van zijn of haar aanwezigheid tijdens de door DZT’62 gehuurde tijd wanneer deze leden zich op een manier hebben misdragen welke in strijd is met de statuten, het huishoudelijke reglement en/of de goede zeden en normen.