Privacyverklaring
Laatste wijziging: 24 mei 2018

De Deurnese Zwemvereniging Triton '62 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DZT'62 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als DZT'62 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neem dan contact met ons op.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door DZT'62 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Contributieheffing
 • Ledenadministratie
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van je:

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • Medische gegevens
 • Foto's en filmpopnames
 • IP-adressen nav websitebezoek
 • BSN (o.a. uitbetaling trainers/lesgevers)
 • Zwemniveau en groepsindelingen alsmede gezwommen tijden tijdens wedstrijden

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Instanties waar wij de lidgegevens mee delen zijn:

 • Koninklijke Nederlandse Zwembond (voorwaarden)
 • Gemeente Deurne; ter verkrijging van (jeugdsport)subsidie
 • MailChimp (voorwaarden) en Groupmail (voorwaarden); versturen van digitale nieuwsbrieven
 • Sportlink; digitaal vereniging ledenadministratiepakket dat met de administratie van de KNZB wordt gesynchroniseerd (voorwaarden)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere dan eerder genoemde instanties indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Aanmelden als lid dient in alle gevallen onder de verantwoording van de wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.

Gegevens over gezondheid

Wij verwerken enkel en alleen gegevens over de gezondheid indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door het meerderjarig lid of, in geval van minderjarigen, door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De gegevens over de gezondheid worden niet aan derde partijen verstrekt. Deze gegevens dienen als extra aandachtspunt voor trainer en/of lesgever. Deze gegevens worden extra versleuteld opgeslagen en zo snel mogelijk na het opzeggen van het lidmaatschap verwijderd.

Bewaartermijn

DZT'62 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

DZT'62 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denk je dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@dzt62.nl.

Cookies

De website van DZT'62 kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van jouw computer geplaatst. Je kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van jouw internetbrowser daarop aan te passen. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van DZT'62.

Portretrecht

Tijdens het diplomazwemmen of het leszwemmen op zaterdagochtend kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop jouw kinderen en/of jezelf mogelijk te zien zijn. Foto’s waarop jouw minderjarig kind identificeerbaar is, zullen alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ouder/begeleider gepubliceerd worden.

Tijdens trainingen en wedstrijden van waterpolo en wedstrijdzwemmen kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop jouw kinderen en/of jezelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan deze activiteiten betekent dat je toestemming verleent aan DZT’62 om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, etc.).

Ook tijdens toernooien, feesten en andere activiteiten van de vereniging, of activiteiten waaraan DZT’62 deelneemt of meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden worden gemaakt. Deelname aan deze activiteiten betekent dat je toestemming verleent om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren.

Geen enkele van bovengenoemde foto’s en/of videobeelden mogen door derden verspreid worden. DZT’62 zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop jouw kind en/of jezelf te zien is, dan kunt je dat kenbaar maken via privacy@dzt62.nl.

Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat het hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op de uitingen op social media van DZT’62.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Neem hiervoor contact op met privacy@dzt62.nl.

Wijzigingen

DZT'62 kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!