ALGEMENE LEDENVERGADERING


Hierbij wil ik u namens het bestuur van DZT ’62 van harte uitnodigen om op donderdag 16 september 2021 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen, tijd 20.00 uur, plaats de grote zaal van het Gerardushuis Parkstraat 2 te Deurne.

Let op: In verband met de coronamaatregelen willen wij u vragen om bij klachten thuis te blijven.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 17 september 2020
 4. Huldiging jubilarissen en bekendmaking DZT'er van het jaar 2020
 5. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststellen van de jaarverslagen van de commissies
 7. Verslag van de kascommissie en samenstelling nieuwe commissie
 8. Verslag SOET 2001

  PAUZE

 9. Behandeling en vaststellen van de jaarrekening 2020 door de penningmeester
 10. Vaststellen van de begroting voor het boekjaar 2021 door de penningmeester
 11. Bestuurssamenstelling
  Statutair aftredende bestuursleden zijn:
  Ledenadministratie: stelt zich herkiesbaar.
  Penningmeester: stelt zich herkiesbaar.
  Secretaris: het bestuur stelt Olga Serrarens voor als nieuwe secretaris.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ieder die informatie wil, of zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan dit aangeven bij de huidige secretaris tot 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

De notulen van de vergadering van 17 september 2020 zijn op te vragen bij de secretaris en liggen beperkt bij aanvang van de vergadering in de zaal.

Met vriendelijke groet,

Ad Wisse, Secretaris