ALGEMENE LEDENVERGADERING


Hierbij wil ik u namens het bestuur van DZT ’62 van harte uitnodigen om op donderdag 30 maart 2023 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen, tijd 20.00 uur, plaats De Reizende Man, Liesselseweg 183 te Deurne.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2022
 4. Huldiging jubilarissen en bekendmaking DZT'er van het jaar 2022
 5. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststellen van de jaarverslagen van de commissies
 7. Verslag van de kascommissie en samenstelling nieuwe commissie
 8. Verslag SOET 2001

  PAUZE

 9. Behandeling en vaststellen van de jaarrekening 2022 door de penningmeester
 10. Vaststellen van de begroting voor het boekjaar 2023 door de penningmeester
 11. Bestuurssamenstelling
  Statutair aftredende bestuursleden zijn:
  Secretaris: stelt zich herkiesbaar.
  Lid Waterpolo: stelt zich herkiesbaar.
  Lid Wedstrijdzwemmen: stelt zich niet herkiesbaar.
  Lid Algemene Zaken - vacature.
 12. Jubileum 62 jaar
 13. Zwembad
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Ieder die informatie wil, of zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan dit aangeven bij de huidige secretaris tot 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

De notulen van de vergadering van 24 maart 2022 zijn op te vragen bij de secretaris en liggen beperkt bij aanvang van de vergadering in de zaal.

Met vriendelijke groet,

Olga Serrarens - Colen, secretaris