ALGEMENE LEDENVERGADERING


Hierbij wil ik u namens het bestuur van DZT ’62 van harte uitnodigen om op donderdag 22 maart 2018 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen, tijd 20.00 uur, plaats de grote zaal van het Gerardushuis Parkstraat 2 te Deurne.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2017
 4. Huldiging jubilarissen en bekendmaking DZT'er van het jaar 2017
 5. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststellen van de jaarverslagen van de commissies
 7. Verslag van de kascommissie en samenstelling nieuwe commissie
 8. Verslag SOET 2001
 9. PAUZE

 10. Behandeling en vaststellen van de jaarrekening 2017
 11. Vaststellen van de begroting voor het boekjaar 2018
 12. Bestuurssamenstelling
  Statutair aftredende bestuursleden zijn:
  Penningmeester Bob Wagemaker. Stelt zich niet herkiesbaar
  Lid ledenadministratie Erik Scheepers. Stelt zich herkiesbaar

  Lid commissie elementair Dirk Pero is tussentijds aftredend
  Tevens heeft de voorzitter Jos van der Heijden na de ledenraadpleging van 16 januari 2018 besloten zijn voorzitterschap te beƫindigen
 13. Stand van zaken overleg met Laco enz.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Ieder die zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan dit doen tot 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

De notulen van de vergadering van 23 maart 2017 zijn zijn op te vragen bij de secretaris en liggen bij aanvang van de vergadering in de zaal.

Met vriendelijke groet,

Ad Wisse, Secretaris