ALGEMENE LEDENVERGADERING


Hierbij wil ik u namens het bestuur van DZT ’62 van harte uitnodigen om op donderdag 17 september 2020 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen, tijd 20.00 uur, plaats de grote zaal van het Gerardushuis Parkstraat 2 te Deurne.

Let op: In verband met de coronamaatregelen kunnen er maximaal 50 personen bij de ALV zijn. Bij klachten blijf thuis en kom per huishouden met maar 1 persoon.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2019
 4. Huldiging jubilarissen en bekendmaking DZT'er van het jaar 2019
 5. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststellen van de jaarverslagen van de commissies
 7. Verslag van de kascommissie en samenstelling nieuwe commissie
 8. Verslag SOET 2001

  PAUZE

 9. Behandeling en vaststellen van de jaarrekening 2019 door de penningmeester
 10. Vaststellen van de begroting voor het boekjaar 2020 door de penningmeester
 11. Herschikking contributie stelsel
 12. Bestuurssamenstelling
  Statutair aftredende bestuursleden zijn:
  Lid Zwemcommissie. Stelt zich herkiesbaar.
  Lid Waterpolocommissie. Stelt zich niet herkiesbaar.
  Secretaris. Stelt zich herkiesbaar tot het moment dat er een opvolger beschikbaar is.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ieder die informatie, of zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan dit aangeven bij de secretaris tot 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

De notulen van de vergadering van 21 maart 2019 zijn op te vragen bij de secretaris en liggen beperkt bij aanvang van de vergadering in de zaal.

Met vriendelijke groet,

Ad Wisse, Secretaris