ALGEMENE LEDENVERGADERING


Hierbij wil ik u namens het bestuur van DZT ’62 van harte uitnodigen om op donderdag 24 maart 2022 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen, tijd 20.00 uur, plaats de bovenverdieping van café d'n Borrel, Helmondseweg 2 te Deurne.

Let op: In verband met de coronamaatregelen willen wij u vragen om bij klachten thuis te blijven.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 16 september 2021
 4. Huldiging jubilarissen en bekendmaking DZT'er van het jaar 2021
 5. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststellen van de jaarverslagen van de commissies
 7. Verslag van de kascommissie en samenstelling nieuwe commissie
 8. Verslag SOET 2001

  PAUZE

 9. Behandeling en vaststellen van de jaarrekening 2021 door de penningmeester
 10. Vaststellen van de begroting voor het boekjaar 2022 door de penningmeester
 11. Bestuurssamenstelling
  Statutair aftredende bestuursleden zijn:
  Voorzitter: stelt zich herkiesbaar.
  Commissie Algemene Zaken - vacature.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ieder die informatie wil, of zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan dit aangeven bij de huidige secretaris tot 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

De notulen van de vergadering van 16 september 2021 zijn op te vragen bij de secretaris en liggen beperkt bij aanvang van de vergadering in de zaal.

Met vriendelijke groet,

Olga Serrarens - Colen, secretaris