ALGEMENE LEDENVERGADERING


Hierbij wil ik u namens het bestuur van DZT ’62 van harte uitnodigen om op donderdag 21 maart 2019 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen, tijd 20.00 uur, plaats de grote zaal van het Gerardushuis Parkstraat 2 te Deurne.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2018
 4. Huldiging jubilarissen en bekendmaking DZT'er van het jaar 2018
 5. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststellen van de jaarverslagen van de commissies
 7. Verslag van de kascommissie en samenstelling nieuwe commissie
 8. Verslag SOET 2001
 9. PAUZE

 10. Behandeling en vaststellen van de jaarrekening 2018
 11. Vaststellen van de begroting voor het boekjaar 2019
 12. Bestuurssamenstelling
  Statutair aftredende bestuursleden is:
  Lid Algemene Zaken Yvon de Wit. Stelt zich herkiesbaar
  Bestuur stelt voor de nieuw te benoemen voorzitter met een schriftelijke verkiezing
 13. Stand van zaken behoud zwemaccommodatie en zwemvoorziening in gemeente Deurne.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Ieder die zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan dit doen tot 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

De notulen van de vergadering van 22 maart 2018 zijn zijn op te vragen bij de secretaris en liggen bij aanvang van de vergadering in de zaal.

Met vriendelijke groet,

Ad Wisse, Secretaris