Contributiestelsel


Per 1 januari 2008 is een verbeterd contributiestelsel ingevoerd. In dit systeem is de contributie gebaseerd op een algemeen deel en een specifiek deel. Het algemene deel is voor ieder lid (behalve rustende leden en niet-zwemmende kaderleden) gelijk. Hierin zitten alle kosten die noodzakelijk zijn om lid te kunnen zijn van onze vereniging en zwemles te kunnen krijgen, zoals contributie aan onze bond, verzekering, inschrijfgelden voor diverse competities en opleidingskosten voor trainers en lesgevers. Het specifieke deel is gebaseerd op het aantal trainingsmogelijkheden (uren). Het specifieke deel is dus afhankelijk van de discipline waarin iemand zwemt, bijvoorbeeld elementair of wedstrijdploeg. Hierbij geldt dat hoe meer je kunt trainen, hoe meer je betaalt in het specifieke deel. Het totaal van beide delen vormt de maandcontributie.

Leden die in meerdere disciplines zwemmen (bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen en waterpolo) hoeven tot hun 18e jaar slechts voor één discipline te betalen. Vanaf 18 jaar betalen zij voor de trainingen van beide disciplines, tenzij ze een kaderfunctie vervullen zoals lesgever, commissielid of scheidsrechter. Zij betalen dan niet het totaal van de twee disciplines maar ook weer het algemene deel en een specifiek deel gebaseerd op het aantal trainingsmogelijkheden. Als je hiervan gebruik wilt maken, meldt dit dan bij je commissie.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. De nieuwe contributie gaat dan in vanaf 1 januari van het nieuwe jaar.