Zwemles aan kinderen met concentratieproblemen

Onze visie

Er zijn kinderen die meer aandacht nodig hebben en die in een grotere groep niet “uit de verf” komen. Daarom bestaat er binnen elementair een groep waarin kinderen individueel of in kleine groepjes kunnen zwemmen en op die manier meer aandacht en persoonlijke begeleiding krijgen. De doelstelling van deze groep laat zich kort als volgt omschrijven:

"Het einddoel van deze groep is kinderen die moeite hebben met de concentratie of moeilijk contact leggen met anderen, zwemmen te leren zodat ze de zwemdiploma’s van het Zwem-ABC kunnen halen. Al dan niet d.m.v. doorstroming naar de reguliere groepen."

Wat houdt het in?

We omschrijven hier het einddoel wat niet wil zeggen dat dit het enige doel is. Via spel proberen wij kinderen te laten leren, hen te laten ervaren wat er met je lichaam gebeurt als je in het water bent. Je kunt onder water, boven water, weerstand ervaren en bovendien wordt er een beroep gedaan op je evenwicht. Kinderen die moeite hebben met de concentratie of moeilijk contact leggen met anderen zijn gebaat bij kleine groepen zodat er minder kans op afleiding is. Vaak is er voor deze kinderen geen uitwijkmogelijkheid en kunnen ze in de reguliere zwemles zoals we die op zaterdagochtend kennen, niet in beginsel functioneren. De groep richt zich niet op de doelgroep van lichamelijk gehandicapte kinderen of kinderen met een motorische achterstand.

Voor de selectie van kinderen die willen starten in deze zwemgroep hanteren wij de volgende richtlijnen:

  • de leeftijd van het kind is tussen de 5 en de 12 jaar. De maximum leeftijd voor deze groep is nl. 12 jaar
  • het kind is niet in het bezit van een zwemdiploma
  • het kind kan niet functioneren in een groep doordat het moeite heeft met de concentratie of moeilijk contact legt met anderen
  • de groep wordt hoofdzakelijk bevolkt door kinderen uit het speciaal onderwijs.

Naast deze algemene richtlijnen wordt tevens gekeken naar

  • het individuele kind;
  • de verkregen informatie van de ouders/verzorgers tijdens het eerste gesprek;
  • een eventuele proefles.

Wat bieden wij?

De zwemles wordt op dit moment gegeven op zaterdagochtend van 8.00u tot 08.45u, van 08.45u tot 09.30u en van 10.15u tot 11.00u. De gebruikelijke lesopbouw ziet er als volgt uit:

  • De eerste minuten zijn om de kinderen aan het water en de omgeving te laten wennen.
  • Daarna proberen we om 30 minuten met spel en instructie aan de slag te gaan. Dit is afhankelijk van het niveau en de concentratie van de kinderen.
  • De tijd die dan nog over is wordt besteed aan (gezamenlijke)spelactiviteiten en aan observatie.

De lessen worden begeleid door lesgevers die hiervoor een opleiding hebben gehad. We proberen om steeds dezelfde groep mensen aan het bad te laten komen, zodat er een vertrouwensband tussen de kinderen en de begeleider kan ontstaan. Er zal regelmatig evaluatie plaatsvinden met de lesgevers onderling en naar de ouders toe.

We volgen met de kinderen de opleiding tot het zwem-ABC. Dit houdt in dat we werken in kleine stapjes van kort naar lang, van makkelijk naar moeilijk en van globaal naar precies. Hierbij wordt ook regelmatig met kleding gezwommen. Het C-diploma is eindstation bij deze opleidingsweg. Na dit diploma kunnen wij uw kind in deze groep niet meer verder begeleiden.

Het kind start in de zwemgroep altijd in een 1-op-1 situatie. Zodra uit de les blijkt dat het kind met tweeën of in een kleine groep kan functioneren wordt er binnen de groep naar een nieuwe mogelijkheid gezocht. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Wanneer wij denken dat een kind zover is dat hij/zij in een grotere groep zal kunnen functioneren, dan zal gekeken worden of er 2 of meer kinderen samengevoegd kunnen worden tot een klein groepje.

Hoe gaat dat?

Ouders die denken dat hun kind, met in acht neming van de hiervoor genoemde richtlijnen, in aanmerking komt voor deze speciale zwemles, kunnen contact opnemen met specialegroep@dzt62.nl, of via WhatsApp 06 1049 1935.

Daarna wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de badverantwoordelijke van de speciale groep. Hierop kan eventueel een proefles volgen. Gedurende deze les wordt bekeken of het kind voldoet aan de gestelde criteria en toegelaten kan worden. Tevens worden verwachtingen naar elkaar toe uitgesproken om zo een klimaat te creëren waarin alles bespreekbaar is en blijft. Als uw kind in de groep mag gaan zwemmen wordt er in overleg bekeken wanneer er plaats is. Tot die tijd komt het kind op een wachtlijst.
Vervolgens wordt u op de hoogte gehouden wanneer uw kind kan starten.